De School

 

Fusietraject obs De Ekkel en obs De Kooi

 

 

In 2004 is er door de gemeenteraad van Tynaarlo besloten dat het aantal openbare basisscholen in de kern Eelde-Paterswolde teruggebracht moest worden van vier naar drie basisscholen. In het verlengde hiervan is beleid ontwikkeld voor het realiseren van nieuwe moderne gebouwen die onder andere onderwijs, opvang en sport gezamenlijk kunnen huisvesten. Door de gezamenlijke huisvesting kan ook een inhoudelijke meerwaarde ontstaan in de samenwerking. Aangezien de voedingsgebieden van De Kooi en De Ekkel in elkaar overlopen lag een fusie tussen deze scholen voor de hand. Bijkomend argument is dat er een gedeelde huisvesting op de locatie Kooistukken is. Hierdoor werken beide teams in de praktijk veelvuldig samen. Ook is er in het kader van de nieuwe gebouwen een mooie kans om een gebouw te realiseren dat wordt toegespitst op het toekomstige onderwijsconcept van de fusieschool.

 

Daarnaast worden beide scholen geleid door dezelfde directeur die vanaf het schooljaar 2013-2014 aan beide scholen is verbonden.

 

Het fusietraject wordt eveneens versterkt door de krimp waarmee we landelijk worden geconfronteerd. De komende jaren zijn er steeds minder kinderen die naar de basisschool gaan. Ook in de kern Eelde-Paterswolde is deze ontwikkeling waarneembaar. Kwaliteit van onderwijs komt hiermee onder druk te staan. Kwaliteit van onderwijs is het primaire doel waar stichting Baasis op stuurt.

 

Stichting Baasis staat een pluriform aanbod van onderwijs voor waardoor ouders een keuze kunnen maken voor het onderwijs die past binnen hun opvattingen en ideeën over onderwijs en opvoeding.

 

In het schooljaar 2013-2014 zijn we gestart met de vormgeving van een het fusie-traject en hebben alle betrokkenen constructief, positief kritisch en hard gewerkt aan de opdrachten met als doel een goede basis te ontwikkelen voor een nieuwe school voor leerlingen, ouders en leerkrachten.

 

 

Tijdens het fusie-traject is het signaal afgegeven dat de onderbouw van De Kooi erg klein zou worden voor het schooljaar 2014-2015. Daarnaast was er een disbalans in het aantal jongens en meisjes in bepaalde groepen. De kwaliteit van onderwijs kwam hiermee in het geding. Dit heeft geleid tot een onderzoek naar de mogelijkheden om de onderbouw van beide scholen vooruitlopend op de formele fusiedatum samen te voegen.

 

Uit nader onderzoek bleek dat deze gewenste samenvoeging zich niet beperkte tot de onderbouw maar t/m groep 6. Na zorgvuldig overleg met de onderwijsinspectie en de projectgroep is besloten dit voorstel in gang te zetten. Op beide scholen zijn hiervoor ouderavonden belegd om e.e.a. toe te lichten. Ouders van De Kooi hebben hun kind(eren) met ingang van 1-8-2014 laten inschrijven bij De Ekkel. Op De Kooi is met ingang van het schooljaar 2014-2015 nog een combinatiegroep 7 / 8 van 30 leerlingen, De Ekkel heeft momenteel 16 groepen.

 

 

Op dit moment wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van het nieuwe onderwijsconcept, wordt er gekeken naar de huisvestingsituatie. Vooruitlopend op de formele fusiedatum van 1 augustus 2015 wordt in het schooljaar 2014-2015 op diverse terreinen samengewerkt. Na de fusie-datum zal het nieuwe onderwijsconcept worden geïmplementeerd, de tijdelijke huisvesting worden vormgegeven en er verder worden gewerkt aan de integratie van het team.

 

Het streven is om zo snel mogelijk over één nieuwe huisvestinglocatie met een nieuw gebouw te beschikken.

 

 

Met ingang van het schooljaar 2015 zal obs De Kooi worden opgeheven en zal de fusie een feit zijn.