Medezeggenschapsraad

 

De medezeggenschapsraad (MR) is een bij wet vastgesteld inspraakorgaan, met als doel de verschillende bij de school betrokken partijen (ouders en team) medezeggenschap te geven. De MR bestaat uit drie ouders en drie teamleden. De leden worden voor de duur van 3 jaar aangesteld.

De raad kent drie bevoegdheden: het adviesrecht, het instemmingsrecht en het initiatiefrecht. In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) en het medezeggenschapsreglement is vastgelegd welke zaken voor advies en welke voor instemming in aanmerking komen.

De MR vergadert ongeveer 8x per jaar. Op uitnodiging of op eigen initiatief kan de directeur op die vergaderingen aanwezig zijn.

Tenminste eenmaal per jaar overlegt de MR met de algemeen directeur van de stichting Baasis. Sinds 1 januari 2009 vormt deze stichting het bestuur van het openbaar primair onderwijs in Haren en Tynaarlo

De MR bespreekt formele aangelegenheden van de school, zoals het schoolplan, de schoolgids, de formatie, het vakantierooster, gemeentelijke nota's, etc.

De vergaderingen van de MR zijn altijd openbaar. U wordt vriendelijk verzocht wanneer u een vergadering bij wilt wonen, dit vooraf kenbaar te maken aan de voorzitter van de MR.

Vragen en/of suggesties aan de MR kunt u sturen aan mr@obsdekooi.nl.

Onze MR is ook vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor stichting Baasis. Die raad gaat over advisering / instemming t.a.v. zaken die het gehele openbare basisonderwijs in de gemeente Tynaarlo en Haren betreffen, zoals de vakantieregeling, onderwijsbeleid, personeelsbeleid e.d.

In de GMR zijn de scholen wisselend per 3 jaar vertegenwoordigd door een teamlid of een ouder.

De notulen van alle MR-vergaderingen van het schooljaar 2013-2014 zijn na inloggen te bekijken. Bekijk de notulen